Fotky

��urany, 3. 2. 2019, sv. liturgia s vladykom M. ������ikom CM