Fotky

Bratislava, Klarisky, 23. 6. 2015, vernis���� v��stavy Z. Dzurjanina "Videl som v��etky kostoly Slovenska���