Fotky

Bratislava, 8. 5. 2011, diakonsk�� vysviacka: M. Scott-Lee (USA)