Fotky

Bratislava, N��rodn�� osvetov�� centrum, 3. 11. 2010, vernis���� v��stavy "Pramene byzantskej trad��cie na Slovensku"