Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.

  • Najbližšie akcie
    V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou priebehu 2. vlny pandémie Covid-19 sú v zmysle Pokynov pre poskytovanie duchovnej služby vydaných KBS aktivity zboru Chrysostomos (vrátane účinkovania na nedeľných liturgiách o 10.30) dočasne pozastavené.
    Kronika účinkovania zboru